بسمه تعالی                   

زبان حال حیدر نیکوکار که به سفارش خودش سروده شد               

     

بقیه ی شعر در ادامه ی مطلب